Kata Kunci: Tiang Antrian Biru Tiang Antrian Pita Biru U-shape